جمعه ، 10 اردیبهشت 1395

گزارش کار شیمی عمومی 1 - قانون بقای جرم

هدف آزمایش :

تحقیق این قانون که در یک آزمایش شیمیایی جرم کلی مواد وارد در واکنش با جرم کلی مواد حاصل برابر است

وسایل مورد نیاز

مواد مورد نیاز

مقدمه

روش کار

نتیجه گیری

با تشکر از خانم فاطمه بلوک اصلی

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

 

گزارش کار شیمی عمومی 1 - تیتراسیون اکسیداسیون - احیا

هدف آزمایش :

بدست آوردن نرمالیته محلول مجهول ودر واکنش هایی که درجه اکسیداسیون تغییر می کند .

وسایل مورد نیاز

مواد مورد نیاز

مقدمه

روش کار

نتیجه گیری

  

با تشکر از خانم فاطمه بلوک اصلی

گزارش کار شیمی عمومی 1 - تیتراسیون اسید و بازهدف آزمایش :

تعیین نرمالیته اسید مجهول

وسایل مورد نیاز

مقدمه

روش کار

نتیجه گیری


با تشکر از خانم فاطمه بلوک اصلی 
قدرت گرفته از دیتالایف انجین فارسی